Dansk:

Ingen Fire Eater-medarbejder må udføre arbejde der indebærer håndtering af trykpåsatte flasker eller tilslutte udstyr til dem med mindre at registrering med kvalifikation er foretaget som følger:

Pkt. 1-5 nedenfor: “Lagerarbejde” eller “Installation INERGEN”.

Pkt. 6-11 nedenfor: “Installation INERGEN”.

Pkt. 12 nedenfor: “Installation INERGEN” og “Booster”

Det påhviler enhver medarbejder, som igangsætter et stykke arbejdes udførelse, og medarbejder, som går i gang med udførelsen af et stykke arbejde, ansvar for at nødvendig kvalifikation er registreret, samt ansvar for at retningslinierne pkt. 1-12 nedenfor overholdes:

 1. Trykpåsatte flasker må ikke transporteres, håndteres eller henstilles ufastgjort uden at flaskehætte er påskruet.
 2. Flasker forsynet med flaskehætte må kun henstilles ufastgjort i kortere tid i forbindelse med hvad der er nødvendigt for transport og håndtering. Henstår de i længere tid skal de opbevares i flaskebur eller med sikringskæde eller med anden anordning der forhindrer væltning.
 3. Ved tømning, aftapning, eller anden håndtering der indebærer åbning af en flaskeventil som ikke er tilsluttet manifold og rørsystem, skal det ubetinget sikres at flaske er forsvarligt fastgjort enten i flaskebur eller i fastgørelsesanordning svarende til flaskebeslag. Hvis der anvendes slanger i denne sammenhæng, skal det sikres at de er fastgjort forsvarligt i begge ender og sikret med slangesikring hvis slangelængden overstiger 1 m. Der må kun anvendes registrerede og vedligeholdte slanger til formålet.
  Trykaflastning udføres ved at:
  a: Udløseventilens omløbermøtrik løsnes (max. 360 gr).
  b: Når udløseventilen er trykløs (manometer = 0) afmonteres denne fra flaskeventilen.
  c: Hvis flasken er placeret i det fri (og fastspændt (se pkt. 1)) åbnes flaskeventilen. Der skal benyttes høreværn.
  Hvis flasken er i et lukket rum skal flasken forbindes med en slange der leder gassen til det fri.Slangen skal være sikkert fastgjort i begge ender.
  (Hvis et rum har en størrelse og en luftudskiftning der gør at det kan sidestilles med det fri kan flasken tømmes her).
 4. Flasker må ikke løftes ved at der fastgøres i flaskehætte (hverken åben eller lukket type).
 5. Ved transport skal ADR-regler følges.
  Flasker skal lægges parallelt med eller vinkelret på køretøjets eller containerens længdeakse, dog skal flasker, der ligger tæt på ladets forvæg, lægges vinkelret på den nævnte akse. Flasker med stor diameter (ca. 30 cm og derover) kan anbringes i længderetningen, således at hanernes beskyttelsesanordninger peger mod køretøjets eller containerens midte.
  Flasker, der står tilstrækkelig sikkert eller transporteres i egnede anordninger, som effektivt forhindrer dem i at vælte, kan anbringes i opretstående stilling.
  Flasker, der ligger fladt ned, skal være sikkert og behørigt fastkilet, fastgjort eller sikret, så de ikke kan forskubbe sig.
  Hvis der i bilen opbevares mindre flasker, som f.eks. anvendes til trykprøvning, skal disse under transport være fastgjort i flaskebeslag og være forsynet med flaskehætte.
 6. Ved montage må flaskehætten kun fjernes, når flasken er sikret med løst flaskebeslag hvor bolt og møtrik er i sikkert indgreb, eller på anden måde sikret forsvarligt mod at vælte. Efter at flasken er orienteret korrekt med henblik på montage af udløseventil, fastspændes flaskebeslag(ene).
 7. Inden nogen flaskeventil åbnes skal slange(r) være tilsluttet og fastspændt til ventiler(er) og manifold(er), som sidder på samme rørsystem.
 8. Hvis en flaske skal fjernes fra et system skal alle flaskeventiler lukkes inden nogen slange (tilsluttet samme rørsystem) løsnes. Hvis systemet skal idriftsættes med manglende flaske(r) skal manifolden forsynes med blindprop eller være forsynet med kontraventil, inden flaskeventil(er) åbnes igen.
 9. Inden flaskebeslag løsnes/fjernes fra nogen flaske skal udløseventilen afmonteres og flaskehætte monteres.
 10. Er flaskerne monteret i FlexiRack skal flaskeventilerne være lukket inden transport, flaskerne skal være forsynet med flaskehætte af åben type og IV20 ventilen skal være sikret med prop i udløbet. Hvis ikke flaskerne er monteret med flaskehætte af åben type, skal FlexiRack manifold og links afmonteres og lukkede flaskehætter påskrues. Ved montage af FlexiRack uden åben flaskehætte må flaskehætte ikke fjernes med mindre bomme er på plads, og sikring mod at flasken kan bevæge sig i flaskebundens retning er etableret. Det sidste gælder også andre flaskemonteringer hvor flaskerne ikke står på en fast overflade, fx hvis de monteres liggende.
 11. Flasker som ikke installeres i anlæg, men anvendes til f.eks. trykprøvning i forbindelse med installationen, skal inden flaskehætte fjernes, fastgøres forsvarligt. For så vidt angår anvendelsen af slanger skal retningslinierne i pkt. 3 overholdes.
 12. Ved brug af boosterpumpe skal alle slanger sikres med slangesikring i begge ender og ved hver samling inden de trykpåsættes. Flasker der boostes til og fra skal være fastgjort eller placeret i flaskebur.
 13. Beskadigede (rustne eller bulede) flasker skal trykaflastes hurtigst muligt, dog skal sikkerhedsinstrukser i pkt. 3 overholdes og det skal endvidere sikres at flasken ikke udsættes for unødvendige belastninger (transport, kulde, chok el.lign.) inden trykaflastning er sket.

Det påhviler Projektchef/salgs- og projektingeniør at sikre at anlægsinstallatører inden for hans område har modtaget nærværende dokumenttekst i 2 kopier, hvoraf den ene er modtaget retur med påtegning om at anlægsinstallatøren anerkender at retningsliniernes pkt. 1-12 ovenfor til enhver tid overholdes. Hvis ikke påtegning er modtaget retur fra en anlægsinstallatør (som allerede er registreret i ERP-systemet på nærværende dokuments første gyldighedsdato) senest 6 måneder fra nærværende dokuments gyldighedsdato skal anlægsinstallatørens konto lukkes og salg må ikke ske til denne før forholdet er bragt i orden.

Det påhviler overmontør og sikkerhedsrepræsentanten at sikre og indskærpe at alle medarbejdere i Fire Eater er bekendt med nærværende dokument. Dette skal ske under introduktionsugen ved ansættelse af nye medarbejdere, og senest 2 måneder efter gyldighedsdagen for nærværende dokument skal eksisterende medarbejdere have påtegnet dokumentet.

De ovenstående retningslinier er krav der skal overholdes af medarbejdere ansat i Fire Eater. Yderligere krav eller forskrifter kan stilles af myndigheder eller kan være gældende.

DOKUMENTATION

Kopier af nærværende dokument påtegnet af anlægsinstallatører indsættes i separat mappe ved Marketing og Business Development. Opbevares i al den tid hvor kunden er registreret i ERP-systemet, hvorefter den kan fjernes.

Overmontøren eller sikkerhedsrepræsentanten afleverer til administrationschefen kopier af nærværende dokument med påskrift af Fire Eater medarbejdere som dokumentation for at de er gjort bekendt med nærværende dokument. Administrationschefen indsætter kopierne i personalemappens afsnit for den pågældende medarbejder.

Læst og anerkendt/

Dato

_____________________________________

Firma og navn

English:

PURPOSE:

To ensure correct handling of pressurized cylinders.

SCOPE:

All staff involved in the handling of pressurized INERGEN cylinders used in Fire Eater systems.

Contractors using Fire Eater components in their INERGEN systems contracting activities, must be informed about this instruction, and a commitment from the customer to the fulfilment of the enclosed requirements must be available prior to any sales.

DEFINITIONS:

Contractor: Fire Eater’s customer registered in NAV with a discount on the component pricelist, or any customer who purchases INERGEN system components based on a quote, for the intended use in a system installed and/or delivered by the customer to a 3rd party.

Valve cap: Open or closed device attached to or permanently installed on the cylinder to protect the cylinder valve.

Discharge valve: Valve that is attached to the cylinder valve with the type name IV* (e.g. IV4, IV7, IV8 etc.)

EXECUTION:

No employee in Fire Eater may engage in work involving handling of pressurized cylinders or attachment of equipment hereto, unless the following registration of qualifications has been made:

Pt. 1-5 mentioned below: “Warehouse work”” or “Installation INERGEN”.

Pt. 6-11 mentioned below: “Installation INERGEN”.

Pt. 12 mentioned below: “Installation INERGEN” and “Booster”

It is the responsibility of any employee, initiating work involving – and handling of – pressurized equipment, and the obligation of any employee engaging into work involving – and handling of – pressurized equipment, that the required registration(s) of qualification(s) has been made. Employees must also engage actively in the observance of the instructions pt. 1-12 below.

 1. Pressurized cylinders are not to be transported, handled or left unfastened without valve protection cap firmly attached.
 2. Pressurized cylinders with valve protection cap may only be left unfastened for a shorter period in relation to what is practically necessary in the process of transportation and handling. At all other times they must be kept in cylinder cages, or fastened with a safety chain or another device preventing them from tipping over.
 3. In case of emptying, drawing off, or any other process involving opening of a cylinder valve which is not safely attached to a manifold and pipework, the cylinder must unconditionally be fastened in a cylinder cage or a fastening device at least equivalent to a cylinder bracket. If hose(s) exceeding 1 m is used in the process it must be safely fastened in both ends, and safeguarded with a hose safety wire. Only registered hoses with a correct maintenance status may be used .
 4. Cylinders are not to be lifted or hoisted by using the valve protection cap (applies to open and closed type).
 5. During transport the ADR rules must be observed.
 6. Cylinders must be laid parallel to or at right angles to the longitudinal axis of the vehicle or container; however, those situated near the forward transverse wall must be laid at right angles to the said axis. Short cylinders of large diameter (about 30 cm and over) may be stowed longitudinally with their valve-protecting devices directed towards the middle of the vehicle or container. Cylinders which are sufficiently stable or are carried in suitable devices effectively preventing them from overturning may be placed upright. Cylinders which are laid flat must be securely and appropriately wedged, attached or secured so that they cannot shift.
 7. Cylinders stored in the car/van, e.g. for testing, must be fastened using a device equivalent to a cylinder bracket, and must have the valve protection cap attached.
 8. During installation of cylinders the valve protection cap may only be removed when a cylinder bracket is attached loosely with the bolt and nut in mesh, or otherwise safeguarded against tipping over. After the correct orientation of the cylinder, for the attachment of the discharge valve, the bracket(s) must be tightened.
 9. Prior to the opening of any valve, hose(s) must be attached and firmly fastened at the discharge valve(s) and the manifold(s) connected to the same pipework.
 10. If a cylinder is removed from a system, all cylinder valves must be closed before any hose (attached to the same pipework) is loosened. If the system must be commisioned with missing cylinder(s), the manifold must have blind plug(s) safely fastened in the place of the missing cylinder(s), prior to the opening of any cylinder valve, or the manifold must be equipped with non return valves.
  Prior to the loosening or removal of cylinder bracket(s) the discharge valve must be removed and the valve protection cap must be attached.
  If the cylinders are installed in a FlexiRack, the cylinder valves must be closed, the cylinders must be equipped with valve protection caps of the open type and the IV20 discharge valve must be secured with a valve outlet safety plug. If the cylinders are not equipped with valve protection caps of the open type, the FlexiRack parts must be dismantled and valve protection caps must be attached. During the assembly of FlexiRack without open valve cap, the valve cap is not to be removed unless the cylinder is secured by FlexiRack beams, and it must be safeguarded that the cylinder cannot move in the direction of the cylinder bottom. The latter sentence also applies to other cylinder installations where the cylinder is not standing on a firm surface (e.g. horizontal installation).
 11. Cylinders that are not installed in a system, but are used for pressure testing, for example, at the installation site, must be securely fastened prior to the removal of the valve protection cap. If hoses are used the relevant part of pt. 3 above applies.
 12. During the use of the booster unit, all hoses must be safely attached at both ends, and at all couplings, and must be additionally secured by the hose safety wire along the full length of the hose(s). Cylinders being boosted to and from, must be placed in a cylinder cage or fastened in their brackets.
 13. Damaged cylinder (with for example corrosion or dents) has to be depressurized asap – safety precaution in pt. 3 must be observed. Futhermore it must be ensured that the cylinder is not exposed to any unnecessary forces (for example transport or temperature) before depressurization.

The Project Manager/Project engineer must, within his geographical area of responsibility, ensure that all contractors have received this instruction (INMON001), in two copies whereof one copy has been returned to Fire Eater duly signed as a commitment that the contractor accepts to carefully follow the instructions pt. 1-12 above at any time. If a signed copy has not been received from a contractor (already registered in NAV) at the latest 6 months after AMIN_Flasker enters into force, the contractor’s account must be closed and no sales or supplies of components intended for pressurization may take place. The account must remain closed untill correction has been made.

It is the duty of the Chief Technician and the Safety at Work Representative, to ensure that all employees of Fire Eater know the presence, contents and implications of this document. This must be included in the introduction programme for new employees, and at the latest 2 months after this document enters into force for existing employees.

The above guidelines must be respected by all employees. Additional requirements and guidelines issued by authorities may be present.

DOCUMENTATION:

Copies of the present document signed with “accepted, date and signature” of the contractor is inserted in a dedicated loose leaf binder near the desk of Marketing & Business Development. It is stored in this location during the time the contractor is registered with an open account in ERP-systems, whereafter it can be removed.

The Chief Technician or the Safety At Work Representative passes on to the Chief of Administration, the copies of this document signed by each employee as documentation that he/she is aware of the present document. The Chief of Administration files the copies in the employees files.

Read and accepted

Date:

_____________________________________

Company and name