Fire Eater FLEX

Til brandsikring af mindre boliger og plejehjem

Hvert år omkommer mere end 50 personer i brande i Danmark. En stor del af de forulykkede er ældre borgere, som ofte er bevægelseshæmmede og med kognitiv funktionsnedsættelse*. Ethvert dødsfald forårsaget af brand er ulykkeligt og alle foranstaltninger for at undgå en brand bør iværksættes.

*Rapport udarbejdet af Danske Beredskaber og Tryg fonden

Sådan fungerer FLEX

Fire Eater FLEX er udviklet til at detektere og slukke alle typer brande og forhindre genantændelse. Branden slukkes ved hjælp af Inergen som er atmosfærisk luft, hvor ilten er erstattet af de inaktive luftarter (Nitrogen, Argon og lidt CO2). Når Inergen® bliver blandet med den eksisterende luft i rummet, bliver iltindholdet i luften sænket til et niveau, hvor forbrænding ikke kan finde sted.

Sikkert for mennesker

Det er sikkert selv for ældre og svage personer at opholde sig i et lokale, hvor et Inergen-anlæg bliver aktiveret. De kan trække vejret normalt, da Inergen er
tilsat CO2, som sikrer, at kroppen selv justerer iltoptagelsen til det rette niveau. Der er ingen følgeskader efter branden er slukket, da Inergen består af almindelig luft.

Vælg mellem to størrelser

Fire Eater FLEX findes i to størrelser:

Single

Til et rum på ca. 20 m2

Dobbelt

Til et rum på ca. 40 m2

Elegant design

Fire Eater FLEX er en diskret løsning, som fylder meget lidt og derfor nemt kan passe ind i alle rum, hvor der er øget risiko for brand fx hos risikovurderede borgere.

 

Nem montering på under 1 time

Fire Eater FLEX løsningen kan opstilles og monteres på under 1 time og med et minimum af ændringer i rummet. Det kræver 4 skruer i væggen og en tilkobling til strøm med en almindelig stikkontakt. Den nemme montering gør, at løsningen nemt kan flyttes, hvis der er behov for det. Monteringen skal foretages af en autoriseret person.

Systemet kan fungere på følgende måder:

 • Helt selvstændigt.

 • Via overvågning.

 • Via aktivering ved hjælp af en smartphone.

 • Via det eksisterende alarmsystemer.

Der er mulighed for leje eller købe FLEX-løsningen

Ønsker du finansiering via Kommuneleasing er det også en mulighed. Valget er dit.

Interesseret i at få mere viden om FLEX?

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.