Nøglefærdigt automatisk rumslukningsanlæg

Fire Eater leverer nøglefærdige rumslukningsanlæg med Inergen – et såkaldt ARS-anlæg. Et Inergen anlæg er blandt de mest personsikre rumslukningsanlæg, som du kan finde på markedet.

Selve slukningsmetoden bygger på iltfortrængning. Det betyder helt konkret, at iltindholdet i det rum, hvor Inergen bliver udløst, bliver sænket fra ca. 20,9 % til et niveau omkring mellem 12 til 14 %. Det lave iltniveau gør, at der ikke er ilt nok til at nære en brand, som derfor slukker.

Det unikke ved Inergen er, at hvor andre slukningsmetoder af denne type alene sænker iltniveauet, så er der i Inergen tilsat 8 % CO2, som gør, at kroppen (hjerne og muskler) bedre kan optage ilten under en aktivering af ARS-anlægget. Det gør denne løsning personsikker.

Samtidig er løsningen en af de mest bæredygtige, da Inergen udelukkende består af naturligt forekommende luftarter, som er i atmosfæren i forvejen (nitrogen 52 %, argon 40 % og kuldioxid 8 %). Det betyder, at miljøet ikke påvirkes, når et anlæg bliver aktiveret. Der anvendes ikke kemikalier. Drivhuseffekten er nul, og der er ingen påvirkning af ozonlaget. Man kan sige, at vi låner eksisterende luftarter, anvender dem til at slukke en brand og leverer dem tilbage igen i fuldstændig samme stand.

Hvad indeholder en nøglefærdig Inergen løsning?

  • Et kontrolpanel

  • En eller flere detekteringsenheder

  • Et udløsertryk

  • Alarmtableauer

  • Trykflasker med Inergen

  • Rørsystem med dyser

Automatisk rumslukningsanlæg med Inergen

1. Kontrolpanelet

Kontrolpanelet er styringsenheden i et ARS-anlæg. Hele processen i en aktivering til slukning af en brand, bliver koordineret fra denne enhed. Det er selvovervågende og sikrer, at alle flasker med Inergen og ledningsforbindelserne i kredsløbet er velfungerende og klar til brug. Opfanger det en fejl, som kan betyde, at anlægget ikke er funktionsdygtigt, slår kontrolpanelet alarm, så der er mulighed for at udbedre fejlen.

De fleste fejlmeldinger kan løses på stedet ved brug af betjeningsvejledningen.

Kontrolpanel Automatisk rumslukningsanlæg

2. Detektering

Formålet med detekteringsenhederne er hurtigt at opfange en brand, så den kan blive slukket med det samme, og skaderne kan blive minimeret. Typisk bliver en brand slukket på under 40 sekunder.

Fire Eater anbefaler, at et ARS-anlæg indeholder en to-kreds detektor løsning, hvor begge detektorer sender en alarm om brand førend, anlægget bliver aktiveret. Det samlede antal af detektorer afhænger af rummets størrelse.

Vi kommer altid med vores bud på den rette detektering, som afhænger af rummets beskaffenhed, og de krav der er til, hvor hurtigt en brand skal opdages. Der er mulighed for at vælge mellem flere forskellige detekteringsenheder.

Du kan vælge mellem en punktdetektering som optiske røg- og eller thermo detektorer eller et højfølsomt aspirationsanlæg.  De steder, hvor der er behov for en meget tidlig detektering, anbefaler vi, at man benytter aspirationsanlæg. Detektorerne detekterer også brand under et installationsgulv eller over et nedsænket loft.

Detektering i Automatisk rumslukningsanlæg

3. Udløsertryk

Der bliver typisk installeret udløsertryk ved alle flugtveje. Det giver mulighed for manuelt at aktivere rumslukningsanlægget. Personer i lokalet kan igangsætte aktiveringen af Inergen, når de er på vej ud ad døren ved at trykke på udløsetrykket. Der er mulighed for, at kontrolpanelet kan sende et signal til et ABDL-anlæg, som kan sikre, at alle døre automatisk bliver lukket for at holde Inergen inde i det lokale, hvor branden er.

trykudløser Automatisk rumslukningsanlæg

4. Alarmtableauer

Alarmtableauer udsender akustisk og visuelle alarmer, som begynder at lyse og hyle, når en aktivering er igangsat. Det er placeret over adgangsdøren til det rum, hvor Inergen brandslukningsanlægget er installeret. I de første 30 sekunder kommer der en pulserende lyd fra sirenen, derefter skifter lyden til at blive vedvarende. Når lyden er vedvarende, er selve aktiveringen gået i gang.

Vi anbefaler, at personer forlader lokalet under aktivering.

Inergen alarmtableau Automatisk rumslukningsanlæg

5. Trykflasker med Inergen

Inergen bliver opbevaret i trykflasker i varierende størrelser og under 200 eller 300 bars tryk. De kan både blive placeret inde i det beskyttede lokale eller uden for. De fleste vælger, at flaskerne skal stå oprejst, men de kan også blive lagt ned. Det giver stor fleksibilitet, når løsningen skal installeres.

Øverst på flaskerne er der monteret et manometer, som viser trykket i selve flasken. Det gør det nemt at aflæse, om flaskerne er fyldte eller tomme. Tomme flasker kan nemt blive genopfyldt.

Hvis trykket i en flaske falder, vil kontrolpanelet automatisk vise en alarm. Det giver sikkerhed for, at anlægget til enhver tid er funktionsdygtigt.

Flaskerne bliver tømt, når der manuelt er igangsat en aktivering, eller hvis kontrolpanelet har opfanget en brand og efterfølgende aktiverer anlægget. For genopfyldning kontakt Fire Eater på telefon 4068 2769. Vi påbegynder opgaven senest 24 timer efter, at vi har modtaget besked om en aktivering.

Inergen flaske Automatisk rumslukningsanlæg

6. Trykaflastningsspjæld

Når et Inergen anlæg bliver aktiveret, opstår der et overtryk i det beskyttede rum. Et overtryk, som det er vigtigt at få udlignet, så branden kan blive slukket under kontrollerede forhold. Det er trykaflastningsspjældets opgave at udligne trykket. Størrelsen og antallet af trykaflastningsspjæld bliver tilpasset hver enkelt løsning.

Inergen trykaflastningsspjæld Automatisk rumslukningsanlæg

7. Rørsystem med dyser

Inergen bliver via et rørsystem ført ud til dyser, som spreder Inergen i det beskyttede rum. Rørsystemet bliver tilpasset den enkelte installation. Du kan vælge mellem flere forskellige typer af dyser alt afhængig om de skal være synlige eller skjulte. Der er også mulighed for at vælge en dysedæmper. De bliver typisk anvendt i datacentre for at beskytte data ved en aktivering.

Inergen dyse - Automatisk rumslukningsanlæg

Vil du vide mere om Inergen og vores løsninger, så skriv til os.

    * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

    © Copyright - Fire Eater