Nøglefærdigt automatisk rumslukningsanlæg

Fire Eater leverer nøglefærdige rumslukningsanlæg med Inergen – et såkaldt ARS-anlæg. Et Inergen anlæg er blandt de mest personsikre rumslukningsanlæg, som du kan finde på markedet.

Selve slukningsmetoden bygger på iltfortrængning. Det betyder helt konkret, at iltindholdet i det rum, hvor Inergen bliver udløst, bliver sænket fra ca. 20,9 % til et niveau omkring mellem 12 til 14 %. Det lave iltniveau gør, at der ikke er ilt nok til at nære en brand, som derfor slukker.

Det unikke ved Inergen er, at hvor andre slukningsmetoder af denne type alene sænker iltniveauet, så er der i Inergen tilsat 8 % CO2, som gør, at kroppen (hjerne og muskler) bedre kan optage ilten under en aktivering af ARS-anlægget. Det gør denne løsning personsikker.

Samtidig er løsningen en af de mest bæredygtige, da Inergen udelukkende består af naturligt forekommende luftarter, som er i atmosfæren i forvejen (nitrogen 52 %, argon 40 % og kuldioxid 8 %). Det betyder, at miljøet ikke påvirkes, når et anlæg bliver aktiveret. Der anvendes ikke kemikalier. Drivhuseffekten er nul, og der er ingen påvirkning af ozonlaget. Man kan sige, at vi låner eksisterende luftarter, anvender dem til at slukke en brand og leverer dem tilbage igen i fuldstændig samme stand.

Se 3D filmen om hvordan Inergen virker

Hvad indeholder en nøglefærdig Inergen løsning?

 • Et kontrolpanel

 • En eller flere detekteringsenheder

 • Et udløsertryk

 • Alarmtableauer

 • Trykflasker med Inergen

 • Rørsystem med dyser

Automatisk rumslukningsanlæg med Inergen

1. Kontrolpanelet

Kontrolpanelet er styringsenheden i et ARS-anlæg. Hele processen i en aktivering til slukning af en brand, bliver koordineret fra denne enhed. Det er selvovervågende og sikrer, at alle flasker med Inergen og ledningsforbindelserne i kredsløbet er velfungerende og klar til brug. Opfanger det en fejl, som kan betyde, at anlægget ikke er funktionsdygtigt, slår kontrolpanelet alarm, så der er mulighed for at udbedre fejlen.

De fleste fejlmeldinger kan løses på stedet ved brug af betjeningsvejledningen.

Kontrolpanel Automatisk rumslukningsanlæg

2. Detektering

Formålet med detekteringsenhederne er hurtigt at opfange en brand, så den kan blive slukket med det samme, og skaderne kan blive minimeret. Typisk bliver en brand slukket på under 40 sekunder.

Fire Eater anbefaler, at et ARS-anlæg indeholder en to-kreds detektor løsning, hvor begge detektorer sender en alarm om brand førend, anlægget bliver aktiveret. Det samlede antal af detektorer afhænger af rummets størrelse.

Vi kommer altid med vores bud på den rette detektering, som afhænger af rummets beskaffenhed, og de krav der er til, hvor hurtigt en brand skal opdages. Der er mulighed for at vælge mellem flere forskellige detekteringsenheder.

Du kan vælge mellem en punktdetektering som optiske røg- og eller thermo detektorer eller et højfølsomt aspirationsanlæg.  De steder, hvor der er behov for en meget tidlig detektering, anbefaler vi, at man benytter aspirationsanlæg. Detektorerne detekterer også brand under et installationsgulv eller over et nedsænket loft.

Detektering i Automatisk rumslukningsanlæg

3. Udløsertryk

Der bliver typisk installeret udløsertryk ved alle flugtveje. Det giver mulighed for manuelt at aktivere rumslukningsanlægget. Personer i lokalet kan igangsætte aktiveringen af Inergen, når de er på vej ud ad døren ved at trykke på udløsetrykket. Der er mulighed for, at kontrolpanelet kan sende et signal til et ABDL-anlæg, som kan sikre, at alle døre automatisk bliver lukket for at holde Inergen inde i det lokale, hvor branden er.

trykudløser Automatisk rumslukningsanlæg

4. Alarmtableauer

Alarmtableauer udsender akustisk og visuelle alarmer, som begynder at lyse og hyle, når en aktivering er igangsat. Det er placeret over adgangsdøren til det rum, hvor Inergen brandslukningsanlægget er installeret. I de første 30 sekunder kommer der en pulserende lyd fra sirenen, derefter skifter lyden til at blive vedvarende. Når lyden er vedvarende, er selve aktiveringen gået i gang.

Vi anbefaler, at personer forlader lokalet under aktivering.

Inergen alarmtableau Automatisk rumslukningsanlæg

5. Trykflasker med Inergen

Inergen bliver opbevaret i trykflasker i varierende størrelser og under 200 eller 300 bars tryk. De kan både blive placeret inde i det beskyttede lokale eller uden for. De fleste vælger, at flaskerne skal stå oprejst, men de kan også blive lagt ned. Det giver stor fleksibilitet, når løsningen skal installeres.

Øverst på flaskerne er der monteret et manometer, som viser trykket i selve flasken. Det gør det nemt at aflæse, om flaskerne er fyldte eller tomme. Tomme flasker kan nemt blive genopfyldt.

Hvis trykket i en flaske falder, vil kontrolpanelet automatisk vise en alarm. Det giver sikkerhed for, at anlægget til enhver tid er funktionsdygtigt.

Flaskerne bliver tømt, når der manuelt er igangsat en aktivering, eller hvis kontrolpanelet har opfanget en brand og efterfølgende aktiverer anlægget. For genopfyldning kontakt Fire Eater på telefon 4068 2769. Vi påbegynder opgaven senest 24 timer efter, at vi har modtaget besked om en aktivering.

Inergen flaske Automatisk rumslukningsanlæg

6. Trykaflastningsspjæld

Når et Inergen anlæg bliver aktiveret, opstår der et overtryk i det beskyttede rum. Et overtryk, som det er vigtigt at få udlignet, så branden kan blive slukket under kontrollerede forhold. Det er trykaflastningsspjældets opgave at udligne trykket. Størrelsen og antallet af trykaflastningsspjæld bliver tilpasset hver enkelt løsning.

Inergen trykaflastningsspjæld Automatisk rumslukningsanlæg

7. Rørsystem med dyser

Inergen bliver via et rørsystem ført ud til dyser, som spreder Inergen i det beskyttede rum. Rørsystemet bliver tilpasset den enkelte installation. Du kan vælge mellem flere forskellige typer af dyser alt afhængig om de skal være synlige eller skjulte. Der er også mulighed for at vælge en dysedæmper. De bliver typisk anvendt i datacentre for at beskytte data ved en aktivering.

Inergen dyse - Automatisk rumslukningsanlæg

Vil du vide mere om Inergen og vores løsninger, så skriv til os.

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik i menuen under "Om Fire Eater"

  © Copyright - Fire Eater

  Hvorfor Fire Eater?

  Bekæmp ilden med Fire Eater

  Brandforebyggelse er din bekymring, men det er vores ekspertise. Modtag det optimale brandsikringssystem med omfattende kundesupport, fra systemdesign til vedligeholdelsestjenester. Med over 40 års erfaring med inergen-teknologier og innovation bringer vi hyperfokuseret viden og en gennemprøvet løsning til dit datacenter.

  Vores systemer er omhyggeligt designet og fremstillet til at overholde strenge standarder, gennemgår strenge test- og certificeringsprocesser for at sikre overholdelse af internationale brandsikkerhedsregler. Vi leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer dit anlægs unikke brandbeskyttelseskrav, hvilket sikrer optimal ydeevne, sikkerhed og problemfri integration.

  Ved at vælge Fire Eater vælger du en partner, der er dedikeret til at levere de værktøjer, der gør dit arbejde lettere.

   

  Bæredygtighed

  Fra brandsikker til fremtidssikret

  Vælg et bæredygtigt brandslukningsanlæg, der gavner din virksomhed og miljøet.

  Inergen er en inert gas, der er fuldstændig miljøvenlig og bæredygtig. Det er sammensat af naturligt forekommende atmosfæriske gasser, herunder 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid.

  Inergen er helt sikkert at indånde og har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) og ozonnedbrydningspotentiale (ODP) på nul. I modsætning til nogle brandslukningsmidler efterlader Inergen desuden ingen rester og kræver ingen oprydning efter udledning. Dette eliminerer behovet for omfattende oprydning eller dyr nedetid. Gør det til et omkostningseffektivt og fremtidssikret brandslukningssystem til datacentre.

   

  Hvorfor Inergen?

  Extinguish your risk

  Hold personer og aktiver sikre uden sekundær skade. Inergen® undertrykker effektivt brand på kun 40 sekunder og forårsager ingen skade eller skade på mennesker, udstyr eller planeten.

  Argum,enter for Inergen som brandbeskyttelse i energisektoren

  Hurtig og automatiseret responstid.
  Hurtig slukningshastighed.
  Gennemprøvet og pålidelig teknologi.
  Ingen efterfølgende genantændelse.
  Harmløs for mennesker.
  Automatisk rumspærringssystem.
  Ingen skader på servere, data og serverracks.
  Vandløst system.
  100% bæredygtig.
  Ingen oprydning.
  Ingen nedetid.

  Why Fire Eater?

  Fight fire with Fire Eater

  Fire prevention is your concern, but it’s our expertise. Receive the optimal fire protection system with comprehensive customer support, from system design to maintenance services. With over 40 years of experience with inergen technologies and innovation, we bring hyper-focused knowledge and a proven solution to your data center.

  Our systems are meticulously designed and manufactured to adhere to strict standards, undergoing rigorous testing, and certification processes to ensure compliance with international fire safety regulations. We provide customized solutions that cater to your facility’s unique fire protection requirements, ensuring optimal performance, safety, and seamless integration.

  By selecting Fire Eater, you’re choosing a partner dedicated to providing the tools that make your job easier.

  How it works

  How Inergen systems work in a data center

  The Inergen® fire suppression system is an automated solution designed to swiftly and effectively extinguish fires. It employs an aspiration system, which incorporates highly sensitive fire detection technology capable of identifying fires in their initial stages. Once a fire is detected, Inergen® is promptly released into the room. Reducing the oxygen level just enough to stop combustion, without posing any risk of harm to individuals present.

  Watch the video

  Sustainability

  From fireproof to future-proof

  Choose a sustainable fire suppression system that benefits your business and the environment.

  Inergen is an inert gas that is entirely eco-friendly and sustainable. It is composed of naturally occurring atmospheric gases, including 52% nitrogen, 40% argon, and 8% carbon dioxide.

  Inergen is entirely safe to breathe and has a Global Warming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. Additionally, unlike some fire suppression agents, Inergen leaves no residue and requires no cleanup after discharge. This eliminates the need for extensive cleanup or costly downtime. Making it a cost-effective and future-proof fire suppression system for data centers.

  Why Inergen?

  Extinguish your risk

  Keep people and assets safe with no secondary damage. Inergen® efficiently suppresses fire in just 40 seconds, causing no damage nor harm to people, equipment, or the planet.

  Reasons for inergen fire protection in your data center

  Quick and automated response time.
  Rapid extinguish rate.
  Proven and reliable technology.
  No subsequent re-ignition.
  Harmless to humans.
  Automatic room shut-off system.
  Zero damage to servers, data, and server racks.
  Waterless system.
  100% sustainable.
  No clean up.
  No downtime.